Integritetspolicy

Integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

GDPR ersätter PUL från och med den 25 maj 2018 med syftet att förstärka skyddet av den personliga integriteten. 

Hos oss på Constant Mark AB värnar vi om allas personliga integritet, såväl anställda som kunder. Här kommer vi att beskriva dina rättigheter, hur vi går tillväga i insamlandet av personuppgifter och hur vi säkerställer att de hanteras på ett säkert sätt. 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Constant Mark kommer endast att ta del av och spara information som är relevant och med stöd av lagen. Vi tar inte del av eller sparar känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Constant Mark AB är personuppgiftsansvariga för all hantering av personuppgifter i företaget. Constant Mark AB (556968-6255) Stjärnsköldsgatan 2, 503 43 Borås

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

Vi behandlar endast uppgifter som är relevanta och har rättslig grund, så som ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer/mailadress och uppgifter till närmast anhörig vid anställning. I och med löneutbetalning behandlar vi även ditt bankkonto.

De uppgifter vi behandlar är förenliga med våra skyldigheter enligt anställningsavtalet.  

Kundavtal ger också rättslig grund, företag måste registrera och hantera personuppgifter. Företaget får dock bara registrera de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.

Vi kontrollerar självklart alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

AKTÖRER SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, så som skatteverket och försäkringskassan. 

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Om ni vill ha vidare information om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR så når ni oss på kontakt@constantmark.com